Dabas liegums "Lubāna mitrājs"

Dabas liegums "Lubāna mitrājs" ir lielākais iekšzemes mitrājs Latvijā. Tas dibināts 2009. gadā, apvienojot tajā 12 dabas liegumus un izveidojot kompleksu, īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, ar kopējo platību 5132,7 tūkstoši ha.


Atsauce: Dabas aizsardzības pārvaldes veidots materiāls

Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu lielākā Latvijas ezera, purvu, meža masīvu un mitrāju aizsardzību ap Lubāna ezeru. 

Kompleksā pārstāvēti izcili Latvijā un Eiropas savienībā īpaši aizsargājami biotopi kā arī bagāta un daudzveidīga augu un dzīvnieku valsts.

Lubāna mitrāja kompleksa unikālo biotopu daudzveidību nosaka tā ģeogrāfiskais novietojums. Te robežojas dažādām klimatiskajām zonām raksturīgas dzīvotnes un sastopamas upju palieņu pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, neskarti augstie purvi, boreālie (ziemeļu) meži, melnalkšņu staignāji un parkveida pļavas u.c 

Teritorija ir nozīmīga arī globāli apdraudētā bridējputna ķikuta aizsardzībai, jo tas ligzdo “Lubāna mitrāja” sastopamajās, Latvijā plašākajās palieņu pļavās.

Lubāna mitrāja komplekss ir izcila un unikāla - dabas daudzveidības saglabāšanai globāli nozīmīga, teritorija. Par spīti vairāk nekā pusotru gadsimtu ilgiem dabas pārveidošanas pasākumiem tā joprojām ir vienota ekosistēma, kas pilda nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas. 

“Lubāna mitrāja” dabas liegums ir ne tikai īpaši aizsargājama dabas teritorija nacionālā mērogā, bet arī starptautiski. Tā iekļauta Eiropas Savienībā izveidotajā "NATURA 2000" teritoriju tīklā, ir viena no Ramsāres jeb Mitrāju konvencijas atzītajiem mitrājiem, kā arī starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas BirdLife International noteiktā putniem nozīmīgā vieta.

 

  
 

Lubāna ezers un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, ligzdošanas vieta 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām mazajam ērglim, jūras ērglim, ziemeļu gulbim, griezei, ķikutam un vieta, kur sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu sugas – ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis.

Lubāna ezera mitrājs ir nozīmīgs arī arheoloģiski, jo uzskatāms kā pirmo iedzīvotāju parādīšanās vieta Latvijas teritorijā. Ir pierādīta cilvēka klātbūtne kopš vēlā paleolīta laikiem vairāk nekā 10 500 gadus atpakaļ.

Dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Informācija par dabas liegumu "Lubāna mitrājs”: